Skip to main content

W związku z postępowaniem przy udzielaniu zamówień publicznych, których
wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.:„Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej ogólnej, od kradzieży z włamaniem i
rabunku,od ognia i innych żywiołów w WOSiR Szelment sp. z o.o. oraz
ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych stanowiących własność
WOSiR Szelment sp. z o.o.

1)Zapytanie ofertowe str 1str 2
2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3)Oferta
4)Załącznik nr 2
5) Wykaz mienia

Skip to content