Skip to main content

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej WOSiR Szelment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

WOSiR Szelment Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej WOSiR Szelment Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej WOSiR Szelment Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2014.12.06
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023.01.31

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre multimedia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2022-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Giedrojć, adres poczty elektronicznej: http://bip.wosir.wrotapodlasia.pl/
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 66 54 494. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania
Nazwa organu odwoławczego:
Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon organu odwoławczego: 800676676

Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna budynków WOSiR Szelment Sp. z o.o. w Szelmencie
Budynek: Szelment 2, 16-404 Jeleniewo

Na parkingu przed budynkiem głównym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą stopnie schodów oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych przy których zamontowane są poręcze.

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych odbywa się przez restaurację w której usytuowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda prowadzi na poziom recepcji i pokoi gościnnych. W recepcji znajduje się dzwonek służący do przywołania pomocy. Punktem kontaktowym i punktem obsługi dla osób niepełnosprawnych jest recepcja.

Na pierwszym piętrze na poziomie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się łazienka z toaletą z dla osób niepełnosprawnych.
W holu głównym budynku przy recepcji znajduje się winda, która umożliwia dostęp do wszystkich pięter w części hotelowej. Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku w części biurowej dla osób niepełnosprawnych, wszelkie formalności urzędowe są przeprowadzane w recepcji na parterze budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnim.

Udogodnienia
Wszelkie techniczne szczegóły dotyczące korzystania z serwisu zawarte są w „Raporcie z oceny dostępności strony internetowej”.

Inne informacje i oświadczenia
Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis http://bip.wosir.wrotapodlasia.pl/ był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Skip to content