Skip to main content

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 oraz 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WOSiR Szelment sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu z siedzibą w Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, tel.+48 (87) 567 07 08, e-mail: biuro@wosir-szelment.pl, https://wosir-szelment.pl/
  2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się pisemnie na adres siedziby WOSiR Szelment sp. z o.o., wskazany w pkt.1
  3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez WOSiR Szelment sp. z o.o. jest realizacja celu publicznego w zakresie udostępniania bazy sportowo-rekreacyjnej. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz z szeregu ustaw nakładających na WOSiR Szelment sp. z o.o. obowiązki, których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa, danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania, dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
  4. Państwa dane osobowe w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i z zachowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora oraz podmiotom realizującym obsługę informatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP WOSiR Szelment sp. z o.o.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych.
  6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
  8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
    Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorcach danych, okresach ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych osobowych będziecie Państwo informowani przez odpowiedni dział sprzedaży usług WOSiR Szelment sp. z o.o.
Skip to content