Skip to main content

 

Tytuł projektu „Transgraniczny program promocji zdrowego stylu życia”
Nr projektu LT-PL-2S-155
Całkowity koszt projektu 41 354,00 euro
W tym dofinansowanie z EFRR 35 150,89 euro
(85 % kosztów kwalifikowanych)
Budżet WOSiR Szelment sp. z o.o. 21 476,25 euro
Przyznane dofinansowanie z UE 18 254,81 euro
Wkład własny 3 221,44 euro
(15 % kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania Program Interreg V-A Litwa-Polska

Okres realizacji projektu 12 miesięcy
Partnerzy projektu WOSiR Szelment sp. z o.o. – Lider

Public Instiution Alytus Sport and Recreation Center – Partner

Krótki opis projektu W ramach projektu będą prowadzone spotkania edukacyjne w szkołach. Tematem tych spotkań będzie rola aktywności fizycznej i integracji społecznej, inicjowanie zajęć sportowych i integracyjnych wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowany zostanie 3 dniowy obóz sportowy dla 30 osób: 15 dzieci z Polski i 15 dzieci z Litwy. W ramach projektu zostanie utworzone Transgraniczne Centrum Promocji Zdrowego Stylu Życia, które będzie miejscem realizacji polsko-litewskich działań, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia. Wyposażenie do Centrum zostanie zakupione ze środków projektu. WOSiR Szelment zorganizuje Akademię Sportu Transgranicznego, w ramach której 50 uczestników (dzieci i młodzieży) z PL (25) i LT (25) (w tym uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem) weźmie udział zawodach sportowych.
Cel projektu Celem głównym projektu jest realizacja polsko-litewskich działań ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia: spotkań, szkoleń, obozów, zawodów sportowych.
Odwiedzający i turyści z Litwy otrzymają informację/materiały dotyczące zajęć sportowych w regionie w utworzonym Centrum Promocji Zdrowego Stylu Życia
Zakres/rezultaty projektu • Cykl spotkań w Szkołach Podstawowych na obszarach wiejskich i w Suwałkach promujące aktywne formy spędzania czasu.
• Organizacja 3 dniowego obozu sportowego dla dzieci z Polski i Litwy
• Utworzenie Punktu Informacyjnego w Centrum Promocji Zdrowego Stylu Życia
• Organizacja Akademii Sportu dla 50 dzieci, z Polski i Litwy
• Zakup wyposażenia i sprzęt niezbędny do Punktu Informacyjnego w Centrum Promocji Zdrowego Stylu Życia dla Dzieci i Młodzieży w Szelmencie ( kompletny zestaw komputerowy)
Centrum będzie trwałym wynikiem transgranicznym, szczególnie w trakcie realizacji Projektu, a także po jego zakończeniu.
Biuro Projektu Tel 87 567 07 08
Fax 87 567 07 08
Skip to content