Skip to main content

WOSiR Szelment sp. z o.o. zakończył realizację projektu objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pn. : Modernizacja WOSiR Szelment na rzecz rozwoju obszarów LSR Pojezierza  Suwalsko – Augustowskiego” w zakresie działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

W ramach operacji wykonano modernizację systemu zaśnieżania stoków narciarskich w Szelmencie poprzez budowę przyłączy wodociągowego i energetycznego oraz zakupiono armatkę śnieżną. W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt narciarski (zestawy nart i butów) do wypożyczalni sprzętu sportowego.

Całkowity koszt operacji – 295.216,32 zł

Kwota dofinansowania wynosi: 91.365,40 zł

Operacja polegająca min. na modernizacji systemu zaśnieżania stoków narciarskich, wymagała wykonania przyłącza energetycznego oraz wodociągowego i była realizowana na terenie nieruchomości, których Spółka jest właścicielem tj. na działkach o numerach: 42/3, 42/4, 14/78, 5/18, 21/14 (obręb Szelment, gm. Szypliszki), oraz na działce o numerze 37/2, której właścicielem jest Gmina Szypliszki. Wójt Gminy Szypliszki wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele przedmiotowej inwestycji. W ramach projektu utworzono dwa miejsca pracy.

Podjęte działania promocyjno-reklamowe podejmowane przez WOSIR Szelment celem informowania potencjalnych odbiorców: zamieszczenie informacji na stronie internetowej WOSIR; umieszczenie tablicy informacyjnej o otrzymanym wsparciu i jego zakresie na terenie zrealizowanej inwestycji.

Nadrzędnym celem operacji, realizującej zapisy priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej” zawartym w programie operacyjnym „Rybactwo i Morze” jest rozwój działalności gospodarczej  służącej rozwojowi obszarów rybackich oraz tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie poprzez wykorzystanie walorów turystyczno- przyrodniczych WOSiR Szelment. Inwestycja wsparła rozwój działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie potencjału i zasobów środowiska naturalnego, które na obszarze Pojezierza zapewniają dynamiczny rozwój ruchu turystycznego. Oprócz podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru, projekt przyczynił się do utworzenia nowych miejsc pracy.

WOSiR Szelment to jedyny ośrodek rekreacyjno-sportowy do uprawiania narciarstwa zjazdowego na terenie LSR Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Najbliżej zlokalizowane trasy zjazdowe wyposażone w wyciąg narciarski znajdują się: w Gołdapi, województwo warmińsko-mazurskie (ponad 60km) oraz w Druskiennikach, Litwa (ponad 90 km). Kompleksowość oferty Ośrodka spowodowana przedmiotową inwestycją oraz zastosowanie rozwiązań technicznych (armatki śnieżnej) decyduje o innowacyjności operacji w skali ponadregionalnej a tym samym na poziomie obszaru LSR.

Skip to content