Skip to main content

Zamówienie, którego wartość szacunkowa nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym pn.: Ochrona osób, obiektu i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej , monitoringu elektronicznego z zainstalowanych kamer obiektów WOSiR Szelment sp. z o.o. oraz konwojowanie środków pieniężnych z WOSiR Szelment sp. z o.o. ”

Nr postępowania ZO/2/2017

WOSiR Szelment sp. z o.o. jako Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Agencja Ochrony Osób i Mienia „Strzelec” Ryszard Zarzecki, ul. Kościuszki 47,16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu i zaproponował najkorzystniejszą cenę.

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Skip to content